Kavelruil Kamerik

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans
Erik van Wijk

PROVINCIES

Utrecht

WERKVELDEN

Kavelruil

Terug naar selectie

Kavelruil Kamerik

De eerste stap van dit project is gezet in 2016. In het gebied Kamerik-  Harmelen is toen in  een aantal bijeenkomsten geïnventariseerd hoe de toenmalige verkaveling was en of men mogelijkheden zag deze te verbeteren. Uit dat onderzoek bleek al snel dat er veel geïnteresseerden waren die d.m.v. een kavelruil de efficiency van hun bedrijf wilden vergroten. Ook een aantal gebiedsdoelen wil de provincie met dit project realiseren, zoals het tegen gaan  van bodemdaling , uitbreiden van weidevogelbeheer, het verminderen van de landbouwverkeersbewegingen e.d.. Voor het gebied is toen een projectplan geschreven en in de loop van 2019 is daarvoor de subsidie verkregen. Voor de verschillende gebiedsdoelen zijn een aantal informatieavonden geweest voor de grondeigenaren en pachters. In  maart 2020 stonden waren voor alle deelgebieden groepsbijeenkomsten georganiseerd  om gezamenlijk het plan te gaan vormgeven.  Echter corona gooide roet in het eten. Toch zijn er in de loop van de tijd en de bijeenkomsten in september veel gegevens verzameld en daarmee plannen gevormd. Deze plannen worden in de loop van 2020 en begin 2021 na terugkoppeling verder uitgewerkt met de inbreng  van ongeveer 80 ha provinciegrond. De uitwerking hiervan zal eind 2021 tot een kavelruilovereenkomst moeten leiden.

Echter corona gooide roet in het eten. Toch zijn er in de loop van de tijd en de bijeenkomsten in september veel gegevens verzameld en daarmee plannen gevormd. Deze plannen worden in de loop van 2020 en begin 2021 na terugkoppeling verder uitgewerkt met de inbreng  van ongeveer 88 ha provinciegrond. Corona gooit wat roet eten begin 2020, daardoor kunnen geen groepsbijeenkomsten meer plaatsvinden en wordt er geschakeld naar het individuele gesprek. Dit alles leidt tot een  taxatierijp plan  medio 2021 en wordt er een deelruil aan de Gerverscop al ten uitvoer gebracht. In de loop van 2022 worden de puntjes op de i gezet voor het overige ruilplan. Daarvoor zijn 2 ontsluitingen, om hiermee het landbouwverkeer op de weg terug te dringen, tot stand gekomen en is er grond vrijgespeeld voor de aanleg van een rotonde. Eind 2022 is de kavelruil dan ook een zo goed als rond, in februari 2023 is dan ook de kavelruilovereenkomst door 39 partijen getekend waarna in mei de akte is gepasseerd. Uit eindelijk is er 336 ha geruild, 22 ha natuur gerealiseerd in Nieuwkoop, zijn de huiskavels met 86 ha gegroeid en is het agrarisch natuurbeheer met 140 ha gegroeid. Daarnaast is er nog een toezegging voor de aanleg van 65  ha waterinfiltratiesysteem, om de bodemdaling in een deel van het gebied tegen te gaan. Al met al een prachtige ruil met veel winnaars, zowel voor de landbouwstructuurverbetering als invulling van de maatschappelijke doelen.