PROJECTEN

ONZE WERKNEMERS

OPDRACHTGEVERS

PROVINCIES

WERKVELDEN

Kavelruil Wildertse Arm

Grondverwerving en kavelruil in Midden Brabant ten behoeve van een Ecologische verbindingszone in opdracht van de Duinboeren.

Lees meer

Weidevogelkerngebied Zuidpolder, Pijnacker-Nootdorp

Versterken van een weidevogelkerngebied tussen de steden Rotterdam en Den Haag. Met het instrument vrijwillige kavelruil worden de gronden op de juiste plek gelegd.

Lees meer

Kavelruil Middelburg- en Tempelpolder

Een aantal melkveehouders in deze polder heeft zelf de handschoen opgepakt en onder begeleiding van LTO een gebiedsvisie geschreven om de toekomst van de landbouw goed samen te laten gaan met natuur-, water en recreatieve belangen.

Lees meer

Kavelruil Zoetermeerse Meerpolder

Deze kavelruil heeft tot doel één of twee robuuste blokken grond van de Provincie te maken, nu Staatsbosbeheer zich uit het gebied terugtrekt, waar de best mogelijke omstandigheden voor weidevogels gevormd kunnen worden.

Lees meer

Kavelruil Buren-West

Dit enorme kavelruilproject heeft Optifield na de nodige inhoudelijke en projectmatige strubbelingen binnen het budget tot 150% van de begrote hoeveelheid geruilde hectaren weten te brengen. Tevens is prettig samengewerkt met de provincie Gelderland omdat die tijdelijk als grondbank wilde fungeren.

Lees meer

Kavelruil Rijn- en Veenstreek

Kavelruilen in het noorden van het Groene Hart in drie gemeenten. Versterking van de agrarische structuur is het hoofddoel van het project.

Lees meer

Kavelruil Achterwaterschap Oost

Een gecombineerd grondverwervings- en verkavelingsproject in de Alblasserwaard. Optifield voert deze opdracht uit voor haar opdrachtgever Stichting Kavelruil Zuid-Holland.

Lees meer

Onderwaterdrainage

In opdracht van Agrarische Natuurvereniging De Utrechtse Venen voerde Optifield het onderwaterdrainageproject Groot Wilnis-Vinkeveen en Zegveld-Noord uit. Naast de coördinatie voor het deelgebied Zegveld-Noord, was de projectleiding in handen van Optifield.

Lees meer

Kavelruil Kamerik

Aftrap van deze kavelruil was in 2016 met een gebiedsinventarisatie, die in 2019  heeft geleid tot een projectplan en een subsidieverstrekking. Na een aantal groepsbijeenkomsten per deelgebied wordt er nu gewerkt aan de planvorming en de terugkoppeling daarvan om in de loop van 2021 dit te laten uitmonden in een kavelruilovereenkomst.

Lees meer

Kavelruil Gelderland West

Groot kavelruilproject in het westelijk deel van Gelderland waar gewerkt wordt aan de verbetering van de agrarische structuur. Het gebied is verdeeld in twee gebieden: de gemeente West Betuwe en Zaltbommel/Maasdriel.

Lees meer

Kavelstructuuranalyse Bodegraven

Kavelstructuuranalyse om te bepalen wat de consequenties zijn op gebieds- en bedrijfsniveau bij het uit productie nemen van landbouwgrond voor natuur.

Lees meer

Onderzoek voor herstructurering Bollenstreek

Onderzoek naar de wensen op perceels- en bedrijfsniveau om de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek voor de bollenteelt in gang te zetten voor Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

Lees meer

Secretariaat Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Ter ondersteuning van het bestuur van Stichting Kavelruil Zuid-Holland voert Optifield het secretariaat van deze stichting. Dit bestaat o.a. faciliteren van het bestuur, projectmanagement, het opstellen van begrotingen en managementrapportages

Lees meer

Ruimtelijke Onderbouwing Kookstudio

Ruimtelijk onderbouwing om toestemming te krijgen voor de bouw van een kookstudio in Eerde.

Lees meer

Grondverwerving Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

In opdracht van de provincie Noord-Brabant grondverwerving en uitruil van percelen voor de realisatie van afritten en parallelwegen van de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk.

Lees meer

Verkavelingsplan de Meije

Maken van een gedragen verkavelingsplan rondom de Meije en de Hazekade. Met het plan kan een groot deel van een natuurgebied ten zuiden van de Nieuwkoopse Plassen gerealiseerd worden.

Lees meer

Kavelruil Kolland

Rondom Kolland en Oud-Kolland bij Amerongen en Leersum verbeteren van de landbouwstructuur. Eigenaars en pachters rondom een Natura 2000-gebied met grond compenseren omdat hun grond te nat wordt voor agrarisch gebruik. In 2017 40 ha ruil met 15 eigenaren en 10 ha natuur.

Lees meer

Vrijwillige Kavelruil Krimpenerwaard Oost

In de polder Benedenberg is in februari 2017 een kavelruil gerealiseerd van 170 ha. De provincie heeft grond beschikbaar gesteld voor landbouwstructuurverbetering in de ruil en tevens is er ongeveer 8 ha natuur gerealiseerd in het NNN-gebied. Vrij snel na deze ruil is er een bedrijf verplaatst en is er opnieuw rond de 80 ha van eigenaar gewisseld.

Lees meer

Vrijwillige kavelruil Alblasserwaard Oost

Na het succesvolle project in het westen van de Alblasserwaard, is er begin 2017 een nieuw project opgestart in het oosten van de Alblasserwaard.
Inmiddels zijn meerdere deelruilen tot stand gekomen en liggen er nog enkele ruilingen in het verschiet.

Lees meer

Natuurinclusief kavelruilen

Overheden zijn bereid om hun grondposities in te zetten bij vrijwillige kavelruilen en stellen daarbij bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn vaak het meenemen van publieke doelen in het ruilproces. Daarbij valt te denken aan het realiseren van water

Lees meer

GIS-ondersteuning Cultuurhistorische Waardenkaarten

Het digitaliseren van onderzoeksgegevens voor het opstellen en visueel inzichtelijk maken van Cultuurhistorische Waardenkaarten

Lees meer

Kavelruilcoördinator/gebiedscoördinator Midden-Delfland

Met behulp van grond en diverse instrumenten stimuleren van de agrarische activiteiten in combinatie met het versterken van het landschap.

Lees meer

Grondverwerving en kavelruil N207

Kavelruilen om een busbaan en een parallelweg langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de A4 te realiseren en de agrarische verkaveling te verbeteren. In 2015 ruilden 26 partijen 168 ha grond met 11 ha voor infrastructuur en 2 ha voor waterberging.

Lees meer

Vrijwillige kavelruil Heusden

Vanaf 2000 tot 2013 in opdracht van ZLTO Oostelijke Langstraat een continu proces van vrijwillige kavelruil. In die periode 16 ruilaktes gepasseerd met gezamenlijk 2207 ha. Vijf bedrijfsverplaatsingen en 225 ha grond voor natuur vrij geruild.

Lees meer

Vrijwillige kavelruil Modderbeek

Opdracht van de O-gen voor een kavelruilcoördinator voor grondverwerving ecologische zone langs de Modderbeek bij Woudenberg. Er is 255 ha geruild met 60 deelnemers.

 

Lees meer

Verwerving van ecologische verbindingszones Oost- en Bleeke Kil en Vierbanse Gantel

Verwerving van grond voor de inrichting van ecologische verbindingszones langs de Oost- en Bleeke Kil en Vierbanse Gantel in het Land van Heusden en Altena.

Lees meer

Nieuw landgoed De Hooge Bank Vlijmen

Begeleiden van de ontwikkeling van het nieuwe landgoed De Hooge Bank in de gemeente Heusden.

Lees meer

Kreken Kweken op Voorne-Putten

Projectleiding bij het opstellen van een plan van aanpak en een begroting voor het verwerven van grond voor het herstel van kreken op Voorne-Putten. Ook zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de kreken geformuleerd. Inmiddels (eind 2020) ruim 7 ha aan oevers en steppingstones aangelegd.

Lees meer