Weidevogelkerngebied Zuidpolder, Pijnacker-Nootdorp

Versterken van een weidevogelkerngebied tussen de steden Rotterdam en Den Haag. Met het instrument vrijwillige kavelruil worden de gronden op de juiste plek gelegd.

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Noordorp werkt Optifield voor Stichting Kavelruil Zuid-Holland aan dit weidevogelproject.

Kavelruil Middelburg- en Tempelpolder

Een aantal melkveehouders in deze polder heeft zelf de handschoen opgepakt en onder begeleiding van LTO een gebiedsvisie geschreven om de toekomst van de landbouw goed samen te laten gaan met natuur-, water en recreatieve belangen.

Een aantal melkveehouders in deze polder heeft zelf de handschoen opgepakt en onder begeleiding van LTO een gebiedsvisie geschreven om de toekomst van de landbouw goed samen te laten gaan met natuur-, water en recreatieve belangen. Daarbij hoort ook een kavelruil. De stichting kavelruil pakt deze klus op met financiële steun van de provincie Zuid-Holland. In samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, H.H. Rijnland en LTO wordt een projectplan opgesteld.

Natuurinclusief kavelruilen

Overheden zijn bereid om hun grondposities in te zetten bij vrijwillige kavelruilen en stellen daarbij bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn vaak het meenemen van publieke doelen in het ruilproces. Daarbij valt te denken aan het realiseren van water

Overheden zijn bereid om hun grondposities in te zetten bij vrijwillige kavelruilen en stellen daarbij bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn vaak het meenemen van publieke doelen in het ruilproces. Daarbij valt te denken aan het realiseren van water-, infrastructurele- en natuurdoelen. Daar waar waterschappen en provincies op het gebied van natuurontwikkeling de gestelde ambities in diverse gebieden niet halen, kan ‘natuurinclusief’ kavelruilen de realisatie versnellen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de verkaveling van agrariërs verbetert en overheden realiseren de gestelde doelen.

Optifield voert voor meerdere opdrachtgevers dagelijks natuurinclusieve kavelruilen uit. Hieronder staan enkele voorbeelden van afgeronde en lopende projecten waarbij ‘natuurinclusief’ kavelruilen een belangrijke rol vervulde:

 • Aanleg EVZ Kil en Gantel in het land van Heusden en Altena en gecombineerde grondverwerving voor kadeversterking en aanleg EVZ langs diverse boezemkade in de Alblasserwaard voor Waterschap Rivierenland
 • Herinrichting Modderbeek in de omgeving Leusden en Achterveld voor O-gen
 • Aanleg KRW-oevers in westelijk Gelderland voor Waterschap Rivierenland
 • Kreken Kweken op Voorne-Putten in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis
 • Landgoed Kolland, PAS-maatregelen en Natura-2000 vernatting voor O-gen
 • Vervolmaking NNN-gebieden in de Krimperwaard voor Provincie Zuid-Holland, gemeente en LTO- Noord
 • Realisatie van kilometers EVZ en honderden hectaren EHS in de gemeente Heusden in opdracht van Waterschap Aa en Maas en de Provincie Brabant

Wilt u meer weten over onze pragmatische manier van werken? Neem dan contact met ons op!

Kavelruilcoördinator/gebiedscoördinator Midden-Delfland

Met behulp van grond en diverse instrumenten stimuleren van de agrarische activiteiten in combinatie met het versterken van het landschap.

De gemeente Midden-Delfland wil het agrarische cultuurlandschap beschermen, omdat het van groot belang is voor de leefomgeving van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De melkveehouderij is hierin cruciaal. De gemeente werkt nauw samen met LTO Delflands Groen.

In het kader van de Bestuurlijke Overeenkomst IODS is het project Grondinstrument opgezet. Doel is om het open agrarische gebied te stimuleren met behoud van een economisch duurzame agrarische sector. Het Grondinstrument wil:

 • De beschikbaarheid van grond voor de grondgebonden landbouw bevorderen
 • Maatwerkondersteuning bieden aan boeren die grond van anderen willen overnemen
 • Een effectieve jurdisch-planologische bescherming van agrarische grond bewerkstelligen
 • Maatschappelijke diensten van boeren ondersteunen om de economische basis onder het bedrijf te versterken

Een concrete maatregel is om vrijwillige kavelruil te stimuleren. De gemeente heeft de financiële middelen om als Grondbank te kunnen optreden, door tijdelijk gronden te kopen. Ienze Koekkoek is daarvoor de coördinator. Daarnaast kijkt hij of voor een agrarische ondernemer nog andere zaken gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld groene en blauwe diensten, toeristisch-recreatieve zaken etc. Ienze zet deze ondernemer dan op het juiste spoor. Verder wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in het gebied, zoals de planvorming rondom de Blankenburgtunnel, boerderijverplaatsingen en dergelijke.

Weidevogelbeheer is een belangrijk thema in Midden-Delfland. Heel actueel is het zoeken naar methoden om langjarig weidevogelbeheer te integreren in de agrarische bedrijfsvoering. Op dit moment worden enkele modellen ontwikkeld met afspraken voor 30-jarig weidevogelbeheer.

Er loopt een project onder leiding van Ienze voor het instellen van een ‘Grondgebruikersbank Hof van Delfland’.  Grondeigenaren en – gebruikers hebben samen een transparant systeem van eisen en criteria ontwikkeld om grond in beheer of huur/pacht uit te geven. Nu wordt de implementatie van de Grondgebruikersbank voorbereid.


We zijn betrokken bij het Innovatienetwerk Midden In Delfland’. Bewoners, bedrijven, organisaties en overheden zijn met elkaar bezig om nieuwe wegen te vinden om Midden-Delfland te versterken. Ienze speelt daarin een praktische rol.

De gemeente Midden-Delfland wil graag een Boerderij van de Toekomst ontwikkelen in de Zuidbuurt. We denken mee over het proces om tot die boerderij te komen.

Kreken Kweken op Voorne-Putten

Projectleiding bij het opstellen van een plan van aanpak en een begroting voor het verwerven van grond voor het herstel van kreken op Voorne-Putten. Ook zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de kreken geformuleerd. Inmiddels (eind 2020) ruim 7 ha aan oevers en steppingstones aangelegd.

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne en de Stadsregio Rotterdam willen ruim 8 km kreken op Voorne-Putten herstellen. Dit kan door de kreken met een ecologische inrichting  beter zichtbaar te maken in het landschap. Daarnaast wil men ongeveer 8 km wandelpaden langs de kreken aanleggen. Het Waterschap Hollandse Delta richt zich vooral op de realisatie van Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Ons bureau had in 2012, in opdracht van de Stadsregio Rotterdam, de projectleiding bij het opstellen van een projectplan voor de verwerving, inrichting en het beheer van zones langs de kreken.

Intussen bestaat de Stadsregio Rotterdam niet meer, maar heeft ons bureau de opdracht van  Het Waterschap Hollandse Delta en de gemeenten om de oevers te verwerven, eventueel met behulp van vrijwillige kavelruil. De gemeente Hellevoetsluis is projectleider voor dit project.

Tot en met 2016 is totaal ruim 5 ha aan ecologische oevers (ongeveer 2245 m1) en ecologische stapstenen verworven.

In 2020 staat de teller op totaal ruim 7 ha oever en steppingstone. Er wordt op het ogenblik(eind 2020) nog gewerkt  aan de oever Zuidlandse Zoom en worden de onderhoudsplannen verder geoptimaliseerd.

 

  logo Hellevoetsluis 1