Kavelruil Kamerik

Aftrap van deze kavelruil was in 2016 met een gebiedsinventarisatie, die in 2019  heeft geleid tot een projectplan en een subsidieverstrekking. Na een aantal groepsbijeenkomsten per deelgebied wordt er nu gewerkt aan de planvorming en de terugkoppeling daarvan om in de loop van 2021 dit te laten uitmonden in een kavelruilovereenkomst.

De eerste stap van dit project is gezet in 2016. In het gebied Kamerik-  Harmelen is toen in  een aantal bijeenkomsten geïnventariseerd hoe de toenmalige verkaveling was en of men mogelijkheden zag deze te verbeteren. Uit dat onderzoek bleek al snel dat er veel geïnteresseerden waren die d.m.v. een kavelruil de efficiency van hun bedrijf wilden vergroten. Ook een aantal gebiedsdoelen wil de provincie met dit project realiseren, zoals het tegen gaan  van bodemdaling , uitbreiden van weidevogelbeheer, het verminderen van de landbouwverkeersbewegingen e.d.. Voor het gebied is toen een projectplan geschreven en in de loop van 2019 is daarvoor de subsidie verkregen. Voor de verschillende gebiedsdoelen zijn een aantal informatieavonden geweest voor de grondeigenaren en pachters. In  maart 2020 stonden waren voor alle deelgebieden groepsbijeenkomsten georganiseerd  om gezamenlijk het plan te gaan vormgeven.  Echter corona gooide roet in het eten. Toch zijn er in de loop van de tijd en de bijeenkomsten in september veel gegevens verzameld en daarmee plannen gevormd. Deze plannen worden in de loop van 2020 en begin 2021 na terugkoppeling verder uitgewerkt met de inbreng  van ongeveer 80 ha provinciegrond. De uitwerking hiervan zal eind 2021 tot een kavelruilovereenkomst moeten leiden.

Echter corona gooide roet in het eten. Toch zijn er in de loop van de tijd en de bijeenkomsten in september veel gegevens verzameld en daarmee plannen gevormd. Deze plannen worden in de loop van 2020 en begin 2021 na terugkoppeling verder uitgewerkt met de inbreng  van ongeveer 88 ha provinciegrond. Corona gooit wat roet eten begin 2020, daardoor kunnen geen groepsbijeenkomsten meer plaatsvinden en wordt er geschakeld naar het individuele gesprek. Dit alles leidt tot een  taxatierijp plan  medio 2021 en wordt er een deelruil aan de Gerverscop al ten uitvoer gebracht. In de loop van 2022 worden de puntjes op de i gezet voor het overige ruilplan. Daarvoor zijn 2 ontsluitingen, om hiermee het landbouwverkeer op de weg terug te dringen, tot stand gekomen en is er grond vrijgespeeld voor de aanleg van een rotonde. Eind 2022 is de kavelruil dan ook een zo goed als rond, in februari 2023 is dan ook de kavelruilovereenkomst door 39 partijen getekend waarna in mei de akte is gepasseerd. Uit eindelijk is er 336 ha geruild, 22 ha natuur gerealiseerd in Nieuwkoop, zijn de huiskavels met 86 ha gegroeid en is het agrarisch natuurbeheer met 140 ha gegroeid. Daarnaast is er nog een toezegging voor de aanleg van 65  ha waterinfiltratiesysteem, om de bodemdaling in een deel van het gebied tegen te gaan. Al met al een prachtige ruil met veel winnaars, zowel voor de landbouwstructuurverbetering als invulling van de maatschappelijke doelen.

 

Kavelruil Gelderland West

Groot kavelruilproject in het westelijk deel van Gelderland waar gewerkt werd aan de verbetering van de agrarische structuur. Het gebied was verdeeld in twee gebieden: de gemeente West Betuwe en Zaltbommel/Maasdriel. In beide gebieden kwamen ruilen tot stand: in totaal ruilde 168 ha van eigenaar.

Na eerdere kavelruilen in het rivierengebied in het westelijk deel van de Betuwe voerde Stichting Kavelruil Zuid-Holland een groot project uit in de drie gemeenten West-Betuwe, Zaltbommel en Maasdriel. Optifield leverde voor dit project twee projectleiders die ieder een deel van het gebied onder hun hoede nam. Boven de Waal: Erik van Wijk en onder de Waal: Rutger de Groot

Voor dit project kon gebruik gemaakt worden van een provinciale Grondfaciliteit. Hiermee werd gericht grond aangekocht die in de kavelruil werd ingezet. Ook leverde Waterschap Rivierenland ruilgrond aan die een bijdrage leverde aan een ruil waarbij grond werd verworven voor de dijkversterking tussen Waardenburg en Gorinchem.

Insteek van het project was om grondeigenaren gezamenlijk ruilplannen te laten maken. Helaas gooide de corona uitbraak begin 2020 roet in het eten. Desondanks lukte het om via de een-op-een gesprekken toch ruilingen rond te zetten:  in het noordelijk deel ruilden in twee deelruilen zo’n 13 grondeigenaren ca. 83 ha grond met elkaar. In de zuidelijk gebied, de Bommelerwaard, ruilden in één deelruil 16 grondeigenaren zo’n 85 ha grond met elkaar.

Kreken Kweken op Voorne-Putten

Projectleiding bij het opstellen van een plan van aanpak en een begroting voor het verwerven van grond voor het herstel van kreken op Voorne-Putten. Ook zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de kreken geformuleerd. Inmiddels (eind 2020) ruim 7 ha aan oevers en steppingstones aangelegd.

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne en de Stadsregio Rotterdam willen ruim 8 km kreken op Voorne-Putten herstellen. Dit kan door de kreken met een ecologische inrichting  beter zichtbaar te maken in het landschap. Daarnaast wil men ongeveer 8 km wandelpaden langs de kreken aanleggen. Het Waterschap Hollandse Delta richt zich vooral op de realisatie van Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Ons bureau had in 2012, in opdracht van de Stadsregio Rotterdam, de projectleiding bij het opstellen van een projectplan voor de verwerving, inrichting en het beheer van zones langs de kreken.

Intussen bestaat de Stadsregio Rotterdam niet meer, maar heeft ons bureau de opdracht van  Het Waterschap Hollandse Delta en de gemeenten om de oevers te verwerven, eventueel met behulp van vrijwillige kavelruil. De gemeente Hellevoetsluis is projectleider voor dit project.

Tot en met 2016 is totaal ruim 5 ha aan ecologische oevers (ongeveer 2245 m1) en ecologische stapstenen verworven.

In 2020 staat de teller op totaal ruim 7 ha oever en steppingstone. Er wordt op het ogenblik(eind 2020) nog gewerkt  aan de oever Zuidlandse Zoom en worden de onderhoudsplannen verder geoptimaliseerd.

 

  logo Hellevoetsluis 1