Kavelruil Achterwaterschap Oost

Een gecombineerd grondverwervings- en verkavelingsproject in de Alblasserwaard. Optifield voert deze opdracht uit voor haar opdrachtgever Stichting Kavelruil Zuid-Holland.

Voor Stichting Kavelruil Zuid-Holland zijn wij in opdracht voor Waterschap Rivierenland bezig met een kavelruil ten zuiden van de het Achterwaterschap. Dit is een belangrijke boezemwatergang in de Alblasserwaard. De zuidelijke kade van deze boezem blijkt niet sterk genoeg naar huidige maatstaven. De kade dient verbreed te worden en de provincie Zuid-Holland heeft daarnaast ook nog een opgave voor de realisatie van een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Hiervoor is het noodzakelijk dat aangelegen grondeigenaren een strook grond afstaan.

In de betreffende polder, Polder Brandwijk, zijn ca. 12 melkveehouders actief en is de verkaveling matig te noemen. Zodoende wordt geprobeerd om naast de grondverwervingsopgave ook de verkaveling te verbeteren. Hiervoor zet het waterschap ruilgrond in en probeert compensatiegrond te verwerven.

In meerdere deelruilen is over een tracé van ca. 1.030 meter grond verworven en is de verkavelingsstructuur van meerdere bedrijven is verbeterd.

Er wordt geprobeerd om ruilgrond in de polder te verwerven, zodat de resterende grond voor de te realiseren kadeversterking en aan te leggen EVZ over een tracé van ca. 3.170 meter verworven kan worden. En dat de verkaveling in de polder wordt verbeterd.

Kavelruilcoördinator/gebiedscoördinator Midden-Delfland

Met behulp van grond en diverse instrumenten stimuleren van de agrarische activiteiten in combinatie met het versterken van het landschap.

De gemeente Midden-Delfland wil het agrarische cultuurlandschap beschermen, omdat het van groot belang is voor de leefomgeving van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De melkveehouderij is hierin cruciaal. De gemeente werkt nauw samen met LTO Delflands Groen.

In het kader van de Bestuurlijke Overeenkomst IODS is het project Grondinstrument opgezet. Doel is om het open agrarische gebied te stimuleren met behoud van een economisch duurzame agrarische sector. Het Grondinstrument wil:

  • De beschikbaarheid van grond voor de grondgebonden landbouw bevorderen
  • Maatwerkondersteuning bieden aan boeren die grond van anderen willen overnemen
  • Een effectieve jurdisch-planologische bescherming van agrarische grond bewerkstelligen
  • Maatschappelijke diensten van boeren ondersteunen om de economische basis onder het bedrijf te versterken

Een concrete maatregel is om vrijwillige kavelruil te stimuleren. De gemeente heeft de financiële middelen om als Grondbank te kunnen optreden, door tijdelijk gronden te kopen. Ienze Koekkoek is daarvoor de coördinator. Daarnaast kijkt hij of voor een agrarische ondernemer nog andere zaken gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld groene en blauwe diensten, toeristisch-recreatieve zaken etc. Ienze zet deze ondernemer dan op het juiste spoor. Verder wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in het gebied, zoals de planvorming rondom de Blankenburgtunnel, boerderijverplaatsingen en dergelijke.

Weidevogelbeheer is een belangrijk thema in Midden-Delfland. Heel actueel is het zoeken naar methoden om langjarig weidevogelbeheer te integreren in de agrarische bedrijfsvoering. Op dit moment worden enkele modellen ontwikkeld met afspraken voor 30-jarig weidevogelbeheer.

Er loopt een project onder leiding van Ienze voor het instellen van een ‘Grondgebruikersbank Hof van Delfland’.  Grondeigenaren en – gebruikers hebben samen een transparant systeem van eisen en criteria ontwikkeld om grond in beheer of huur/pacht uit te geven. Nu wordt de implementatie van de Grondgebruikersbank voorbereid.


We zijn betrokken bij het Innovatienetwerk Midden In Delfland’. Bewoners, bedrijven, organisaties en overheden zijn met elkaar bezig om nieuwe wegen te vinden om Midden-Delfland te versterken. Ienze speelt daarin een praktische rol.

De gemeente Midden-Delfland wil graag een Boerderij van de Toekomst ontwikkelen in de Zuidbuurt. We denken mee over het proces om tot die boerderij te komen.

Kreken Kweken op Voorne-Putten

Projectleiding bij het opstellen van een plan van aanpak en een begroting voor het verwerven van grond voor het herstel van kreken op Voorne-Putten. Ook zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de kreken geformuleerd. Inmiddels (eind 2020) ruim 7 ha aan oevers en steppingstones aangelegd.

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne en de Stadsregio Rotterdam willen ruim 8 km kreken op Voorne-Putten herstellen. Dit kan door de kreken met een ecologische inrichting  beter zichtbaar te maken in het landschap. Daarnaast wil men ongeveer 8 km wandelpaden langs de kreken aanleggen. Het Waterschap Hollandse Delta richt zich vooral op de realisatie van Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Ons bureau had in 2012, in opdracht van de Stadsregio Rotterdam, de projectleiding bij het opstellen van een projectplan voor de verwerving, inrichting en het beheer van zones langs de kreken.

Intussen bestaat de Stadsregio Rotterdam niet meer, maar heeft ons bureau de opdracht van  Het Waterschap Hollandse Delta en de gemeenten om de oevers te verwerven, eventueel met behulp van vrijwillige kavelruil. De gemeente Hellevoetsluis is projectleider voor dit project.

Tot en met 2016 is totaal ruim 5 ha aan ecologische oevers (ongeveer 2245 m1) en ecologische stapstenen verworven.

In 2020 staat de teller op totaal ruim 7 ha oever en steppingstone. Er wordt op het ogenblik(eind 2020) nog gewerkt  aan de oever Zuidlandse Zoom en worden de onderhoudsplannen verder geoptimaliseerd.

 

  logo Hellevoetsluis 1